یک بانوی ایرانی جان 6 بیمار را نجات داد

اخبار کوتاه

خانواده زارع اعضای بدن بیمار 60 ساله خود را اهدا کردند.

این خانم به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود.

کار بزرگ این خانواده جان 6 بیمار نیازمند به عضو را نجات داد.
این عمل در شهر شیراز انجام شد.

9355