یکجانشینی انسان

یکجانشینی انسان

انسان‌های اولیه مجبور بودند برای یافتن غذا از جایی به جای دیگر بروند.
آن‌ها پس از کشف کشاورزی توانستند یک خانه ثابت برای خود داشته باشند.
کشاورزی مهم‌ترین کشف انسان بود.
کشاورزی اولین قدم برای تشکیل تمدن بود.
مردم خاورمیانه گندم و جو کشت می‌کردند.
مردم چین برنج و ارزن کشت می‌کردند.
مردم آمریکای مرکزی ذرت کشت می‌کردند.
اما کشاورزی در اروپا سالها بعد رایج شد.
93151

پیشنهادهای دیگر …