گیاهان و حیوانات

گیاهان و حیوانات

بعضی گیاهان روی خشکی زندگی می کنند.
بعضی حیوانات روی خشکی زندگی می کنند.
بعضی گیاهان در آب زندگی می کنند.
بعضی حیوانات در آب زندگی می کنند.
بعضی گیاهان و حیوانات در جای گرم زندگی می کنند.
بعضی گیاهان و حیوانات در جای سرد زندگی می کنند.
حیوانات خانه دارند.
93141

پیشنهادهای دیگر …