گوتی ها

گوتی ها

گوتی ها در استان کردستان امروزی ایران زندگی می‌کردند.
آن‌ها اجداد قوم کرد هستند.
گوتی‌ها به حکومت اکدی در میان‌دورود حمله کردند و آن‌ها را شکست دادند.
گوتی ها بسیاری از شهرهای میان‌دورود را ویران کردند.
آن‌ها حدود یک قرن در این منطقه حکومت کردند.
سرانجام سومری‌ها آن‌ها را از سرزمین خود بیرون کردند.
93190