گله‌داری و دام‌پروری

 

گله‌داری و دام‌پروری

اهلی کردن حیوانات به بهبود زندگی انسان‌ها کمک زیادی کرد.
انسان‌ها گاو، گوسفند و بز را اهلی کردند.
انسان‌ها از گوشت حیوانات اهلی به عنوان غذا استفاده می‌کردند.
انسان‌ها از گاو برای شخم زدن استفاده می‌کردند.
کم‌کم در آسیای مرکزی گله‌داری رواج یافت.
اسب اولین بار در این منطقه اهلی شد.
93152

پیشنهادهای دیگر …