کشف ابزار جنگی سرباز هخامنشی در تالش

کشف ابزار جنگی سرباز هخامنشی در تالش9316

ماموران آگاهی در بازرسی از خانه یک قاچاقچی 7 شی تاریخی شامل کمربند، کلاهخود، آینه، ساق بند و شمشیر از جنس مفرغ و آهن کشف کردند.
کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این اشیای تاریخی را متعلق به دوران هخامنشی می‌دانند.

9316

پیشنهادهای دیگر …