کشف آتش

کشف آتش

کشف آتش از مهم‌ترین و نخستین کشفیات انسان‌ها بود.
آتش به انسان‌ها کمک کرد زندگی راحت‌تری داشته باشند.
آتش به انسان‌ها گرما و نور داد.
آتش به انسان‌ها کمک کرد غذای خود را بپزند.
انسان‌های اولیه با ساییدن دو تکه چوب یا سنگ به هم آتش درست می‌کردند.
آن‌ها همچنین با دمیدن در نی خیزران آتش درست می‌کردند.
93116

پیشنهادهای دیگر …