کتیبه سنگی نادری

کتیبه سنگی نادری92184 (3)

کتیبه سنگی نادری در ورودی شهر قدیم “کلات نادری” به دستور “نادرشاه” در دل کوه کنده شد و با مرگ وی نیمه کاره ماند.

“کلات نادری” در خراسان رضوی قرار دارد.
کتیبه ی سنگی نادری حدود 15 متر ارتفاع دارد و با 24 بیت شعر تزئین شده است.

 

 

کتیبه سنگی نادری92184 (10)

کتیبه سنگی نادری92184 کتیبه سنگی نادری92184 (7) کتیبه سنگی نادری92184 (8) کتیبه سنگی نادری92184 (9)

 

 

کتیبه سنگی نادری92184 (4)

کتیبه سنگی نادری92184 (5) کتیبه سنگی نادری92184 (6) کتیبه سنگی نادری92184 (2)

92148

پیشنهادهای دیگر …