کاوهٔ آهنگر

کاوهٔ آهنگر

در داستان‌های شاهنامه کاوه نماینده مردم در مبارزه با ظلم است.
او یک آهنگر است.
ضحاک دو پسر کاوه را دستگیر می‌کند تا مغز آن‌ها را به مارهای خود بدهد.
کاوه پیشبند چرمی خود را به عنوان پرچم بر نیزه می‌گذارد و بر ضد او قیام می‌کند.
این پرچم به «درفش کاویانی» معروف می‌شود.
سرانجام کاوه به کمک فریدون سپاهی از مردم ایران تشکیل می‌دهد و به جنگ ضحاک می‌رود و او را شکست می‌دهد.
9387

پیشنهادهای دیگر …