نیرو

نیرو

وقتی چیزی را می کشیم یا هُل می دهیم بطوریکه آن جسم حرکت می‌کند، ما به آن نیرو وارد کرده ایم.
ما برای جابه جا کردن بعضی اجسام به نیروی زیادی نیاز داریم.
ما برای جا به جا کردن بعضی اجسام به نیروی کمی نیاز داریم.
جابه جا کردن تخت خواب به نیروی زیادی نیاز دارد.
جا به جا کردن یک مداد به نیروی کمی نیاز دارد.
نیرو می تواند جهت حرکت اجسام را تغییر دهد.
93159