نیروی جاذبه زمین

نیروی جاذبه زمین

به نیرویی که اجسام را به طرف زمین می‌کشد نیروی جاذبه زمین می‌گویند.
وقتی سیب را از دستمان رها می‌کنیم نیروی جاذبه زمین آن را به طرف زمین می‌کشد.
نیوتن نیروی جاذبه زمین را کشف کرد.
93161