نقش رودخانه‌ها در تشکیل اولین تمدن‌ها

نقش رودخانه‌ها در تشکیل اولین تمدن‌ها

اولین تمدن‌ها در کنار رودخانه تشکیل شدند.
اولین تمدن‌ها در کنار رودخانه‌های دجله، فرات، کارون و نیل تشکیل شدند.
رودهای دجله و فرات در عراق قرار دارند.
رود کارون در ایران است.
رود نیل در مصر است.
رودخانه‌ها به مردم کمک می‌کردند زمین‌های کشاورزی خود را راحت‌تر آبیاری کنند.
93166

پیشنهادهای دیگر …