نرخ بیکاری سال 92 به 10.4 درصد رسید

نرخ بیکاری سال 92 به 10.4 درصد رسید9318

مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال 1392 را 10.4 درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان 8.6 و برای زنان 19.8درصد است.

میانگین نرخ بیکاری جوانان در سال گذشته 15تا 24 ساله 24 درصد بود که این نرخ برای مردان 20 و زنان 40.8درصد است.

متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1392 معادل 37.6 درصد اعلام شده که این نرخ برای مردان 63 و برای زنان 12.4درصد است.

نرخ مشارکت اقتصادی برای مناطق شهری 36.9 و روستایی 39.7درصد گزارش شده است.

درنتایج طرح آمارگیری میانگین نرخ بیکاری مناطق شهری 11.8 درصد و روستایی هفت درصد اعلام ثبت است.

44.4درصد از شاغلان مرد بیش از 49ساعت در هفته کار می کنند در حالیکه این میزان برای زنان شاغل 15.3درصد است. همچنین سهم شاغلان با بیش از 49 ساعت کار درمناطق شهری 41.3 و روستایی 37.4درصد است.

براساس نتایج طرح آمارگیری ، استان لرستان با 17.1درصد دارای بالاترین و استان گلستان با 5.8درصد کمترین نرخ بیکاری را در میان استانهای کشور دارند.

9318

پیشنهادهای دیگر …