نخستین تمدن‌ها

نخستین تمدن ها

اولین تمدن‌ها و توسعه ابزار و کشاورزی بیش از همه در خاورمیانه گسترش پیدا کرد.
در این منطقه تمدن‌های سومر، مصر و ایلام تشکیل شدند.
انسان‌ها مجبور بودند برای کشت و آبیاری زمین به‌صورت گروهی کار کنند.
وجود شغل‌هایی مثل سفالگری و ساخت ظرف‌های فلزی باعث رواج دادوستد شد.
با رواج دادوستد کم‌کم خط نیز اختراع شد.
93167

پیشنهادهای دیگر …