نجات نفتکش ایرانی از حمله دزدان دریایی

نجات نفتکش ایرانی از حمله دزدان دریایی9358

8 فروند قایق مسلح دزدان دریایی به یک فروند نفتکش ایرانی در دریای سرخ حمله کرد اما حضور به موقع نیروی دریایی ایران این نفتکش را نجات داد.

9358

پیشنهادهای دیگر …