موجودات زنده

موجودات زندهموجودات زنده 3 موجودات زنده 2 موجودات زنده 1

موجودات غیر زنده رشد و تغییر نمی کنند.
مداد و خانه موجودات غیر زنده هستند.
موجودات زنده رشد و تغییر می کنند.
گیاهان، حیوانات و ما موجود زنده هستیم.
گیاهان و حیوانات به آب و هوا نیاز دارند.
ما نیز به آب و هوا نیاز داریم.
گیاهان و حیوانات به غذا نیاز دارند.
ما نیز به غذا نیاز داریم.
گیاهان برای رشد کردن به محیط مناسب نیاز دارند.
حیوانات برای زندگی کردن به پناهگاه نیاز دارند.
ما نیز برای زندگی کردن به پناهگاه نیاز داریم.
93140

پیشنهادهای دیگر …