مواد

solids-liquids-gases

مواد می‌توانند اندازه و شکل متفاوتی داشته باشند.
مواد می‌توانند رنگ و وزن متفاوتی داشته باشند.
یک ماده جامد شکل دارد.
شکل یک ماده مایع تغییر می‌کند.
گازها شکل و اندازه‌شان تغییر می‌کند.
93163

پیشنهادهای دیگر …