لوح ۸ از حماسه گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

انکیدو می‌میرد.
گیل‌گمش از مرگ او بسیار ناراحت می‌شود.
گیل‌گمش دستور می‌دهد مجسمه‌ای از او بسازند.
93180

پیشنهادهای دیگر …