لوح ۷ از حماسه گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

انکیدو خواب می‌بیند خدایان به مجازات گناهان او و گیل‌گمش تصمیم می‌گیرند او بمیرد.
انکیدو و گیل‌گمش “هومبه به” و گاو نر آسمانی را کشته اند و جنگل سدر را نابود کرده‌ اند.
انکیدو صیاد و راهبهٔ شادی را که او را از زندگی در دشت به درآورده‌اند، نفرین می‌کند.
انکیدو بار دیگر خواب می‌بیند مردی او را به دنیای زیرین می‌برد و گیلگمش به او کمک نمی‌کند.
انکیدو بیمار می‌شود.
93179

پیشنهادهای دیگر …