لوح ۶ از حماسه گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

ایشتر الهه حاصلخیزی است.
ایشتر از گیل‌گمش می‌خواهد با او ازدواج کند.
گیل‌گمش نمی‌پذیرد.
ایشتر نر گاو آسمانی را در اوروک رها می‌کند.
نر گاو اوروک را ویران می‌کند.
اما انکیدو و گیلگمش باهم او را می‌کشند.
سپس انکیدو خوابی می‌بیند و برای گیلگمش تعریف می‌کند.
93178