لوح ۵ از حماسه گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

انکیدو و گیل‌گمش با “هومبه به” مبارزه می‌کنند.
گیلگمش با سه ضربه سر “هومبه به” را جدا می‌کند.
سپس انکیدو و گیل‌گمش درختان جنگل سدر را از بین می‌برند.
93177

پیشنهادهای دیگر …