لوح ۲ از حماسه گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

راهبهٔ شادی انکیدو را پیش چوپانان می‌برد.
مردی که در حال گذر از آنجا است از زورگویی‌های گیل‌گمش به انکیدو شکایت می‌کند.
انکیدو عصبانی می‌شود و به اوروک می‌رود تا با گیل‌گمش مبارزه می‌کند.
گیل‌گمش انکیدو را شکست می‌دهد و از آن پس آن‌ها باهم دوست می‌شوند.
آنگاه تصمیم می‌گیرند با کمک هم به جنگ “هومبه به” بروند.
“هومبه به” غول ترسناکی است که از جنگل سدر نگهبانی می‌کند.
93174

پیشنهادهای دیگر …