لوح ۱۰ از حماسه گیل‌گمش

داستان گیل‌گمش

گیل‌گمش با “سی دوری سابیت” ملاقات می‌کند و از محل زندگی “اوته نه پیشتیم” می‌پرسد.
سی دوری سابیت اورشه نبی، کشتیبانِ اوته نه پیشتیم را به او نشان می‌دهد.
گیلگمش با کشتی او از دریای مردگان می‌گذرد و به محل زندگی اوته نه پیشتیم می‌رسد.
او ماجرای خود را برای اوته نه پیشتیم تعریف می‌کند.
اوته نه پیشتیم می‌گوید هیچ انسانی نمی‌تواند از مرگ فرار کند.
93182

پیشنهادهای دیگر …