كارگردان “پدرخوانده” 75 ساله شد

كارگردان پدرخوانده 75 ساله شد

فرانسیس فورد كوپولا كارگردان معروف آمریكایی در (هفتم آوریل 2014) 75 ساله شد. او فیلمهای معروف “پدرخوانده”، “مكالمه” و “اینك آخرالزمان راساخته است.

9312

پیشنهادهای دیگر …