قوانین حمورابی

قوانین حمورابی

 

حمورابی در زمان حکومت خود قوانینی را به وجود آورد تا مردم با امنیت بیشتری زندگی کنند.
او این قوانین را بر یک ستون سنگی نوشت.
تعداد قوانین او 182 مورد بود.
قوانین حمورابی دربارهٔ اصول حکومت‌داری، مجازات دزدی و قصاص، وظایف کارکنان دولت، قوانین کشاورزی، قوانین حرفه‌ای پزشکان، معماران، دهقانان و کشاورزان، قوانین مربوط به تجارت، خانواده، اجاره، برده‌داری و غیره است.
93193