قطر 3 تبعه فیلیپینی را به جاسوسی در این کشور متهم کرد

قطر 3 تبعه فیلیپینی را به جاسوسی در این کشور متهم کرد9348

فیلیپین اعلام کرد 3 نفر از مردم این کشور در قطر متهم به جاسوسی شده‌اند.
قطر یکی از آن‌ها را به اعدام دو نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد.

9348