فلزها

Precious Metals

آهن، طلا، مس، آلومینیم و سرب فلز هستند.
بیشتر فلزها جامد هستند.
گرما و برق می‌تواند از فلز عبور کند.
پس فلزها رسانای جریان برق و گرما هستند.
93121

پیشنهادهای دیگر …