فریدون

فریدون

فریدون یکی از محبوب‌ترین پهلوانان شاهنامه است.
موبدان پیشگویی می‌کنند که به‌زودی پسری به دنیا می‌آید که ضحاک ظالم را نابود می‌کند.
ضحاک تصمیم می‌گیرد او را بکشد.
او پدر او را می‌کشد اما مادرش کودک را نجات می‌دهد.
فریدون در جوانی و هم‌زمان با قیام کاوهٔ آهنگر با ضحاک مبارزه می‌کند.
او ضحاک را شکست می‌دهد و پادشاه ایران می‌شود.
9388

پیشنهادهای دیگر …