عصر سنگ

عصر سنگ

در طول سالیان دراز تنها وسیله انسان برای شکار، بریدن و دفاع از خود سنگ بود.
به این دوران “عصر سنگ” می‌گویند.
با گذشت زمان انسانها ابزار کامل‌تر و متنوع‌تری ساختند.
آن‌ها با تراشیدن سنگ تبر، نیزه، تیشه و اره می‌ساختند.
آن‌ها از استخوان حیوانات و چوب درختان نیز برای ساخت ابزار استفاده می‌کردند.
93115

پیشنهادهای دیگر …