“عبدالله عبدالله” پیشتاز انتخابات افغانستان

عبدالله عبدالله پیشتاز انتخابات افغانستان9320

تاکنون از مجموع پنجاه درصد آرای شمارش شده، “عبدالله عبدالله” با کسب ۴۴.۴ درصد آرای شمارش شده در رتبه نخست و “اشرف غنی احمد زی” با به دست آوردن ۳۳.۲ درصد آرا در مکان دوم قرار دارد.
نتیجه اولیه انتخابات افغانستان در چهارم اردیبهشت و نتیجه نهایی آن در بیست و چهارم همان ماه اعلام خواهد شد.

9320

پیشنهادهای دیگر …