شغل مردم عصر نوسنگی

نخستین تمدن ها

انسان‌های اولیه غذای خود را فقط از طریق شکار می‌توانستند به دست بیاورند.
اما در عصر نوسنگی آن‌ها با ساخت ابزار جدید توانستند غذای خود را راحت‌تر به دست آورند.
آن‌ها دامداری، ماهی گیری و کشاورزی می‌کردند.
در قسمت ساحلی اروپا ماهیگیری و ساخت ابزار آن بسیار رایج بود.
93154