شب و روز

شب و روز

زمین به دور خود می‌چرخد.
به حرکت زمین به دور خودش “حرکت وضعی” می‌گویند.
یک روز طول می‌کشد تا زمین یک دور کامل به دور خود بچرخد.
حرکت زمین به دور خود (حرکت وضعی) شب و روز را به وجود می‌آورد.
در نیمی از زمین که روبه روی خورشید است روز است.
در نیمی از زمین که از خورشید دور است شب است.
همیشه نیمی از زمین روز و نیمی دیگر شب است.
93128