سومر

سومر

نخستین شهرهای میان‌دورود در سومر به وجود آمدند.
به قسمت جنوبی میان‌دورود سومر می‌گفتند.
نام این شهرها آور، اوروک، کیش، لاگاش، لارسا و نیپور بود.
این شهرها به‌صورت مستقل اداره می‌شدند.
به آن‌ها دولت‌شهر یا کشور شهر می‌گفتند.
93185