سوخت

 

سوخت

انواع مختلفی از انرژی وجود دارد.
ماشین برای حرکت به انرژی نیاز دارد.
ماشین انرژی خود را از سوخت می‌گیرد.
سوخت می‌سوزد و گرما و نیرو ایجاد می‌کند.
سوخت ماشین بنزین است.
بنزین می‌سوزد درنتیجه ماشین می‌تواند حرکت کند.
93136

پیشنهادهای دیگر …