سهراب

سهراب

داستان رستم و سهراب به گفتهٔ فردوسی تلخ‌ترین داستان شاهنامه است.
رستم، قهرمان شاهنامه، در سفری به سمنگان با تهمینه دختر شاه سمنگان ازدواج می‌کند.
پس از بازگشت رستم به ایران سهراب به دنیا می‌آید.
سهراب با رسیدن به سن نوجوانی برای یافتن پدر به‌سوی ایران می‌رود.
او قصد دارد تا با برکناری کیکاووس، پدر خود، رستم را پادشاه ایران کند.
افراسیاب از این مسئله باخبر می‌شود.
افراسیاب با فریب سهراب او را به جنگ با رستم وادار می‌کند.
رستم بدون آنکه حقیقت را بداند در جنگی طولانی پسرش را به‌شدت زخمی می‌کند اما با فهمیدن حقیقت به دنبال نوشدارو می‌رود.
ولی نوشدارو دیر به دست او می‌رسد و سهراب کشته می‌شود.
9391

پیشنهادهای دیگر …