سرعت

سرعت

سرعت یعنی یک جسم کند حرکت می‌کند یا سریع حرکت می‌کند.
وقتی ما نیروی زیادی بکار ببریم اجسام سریع‌تر حرکت می‌کنند.
وقتی ما نیروی کمی بکار ببریم اجسام کندتر حرکت می‌کنند.
93160

پیشنهادهای دیگر …