ستاره

ستاره

ستاره‌ها از گازهای گرم تشکیل می‌شوند.
ستاره‌ها از خود نور دارند.
خورشید یک ستاره است.
خورشید نزدیک‌ترین ستاره به زمین است.
93129

پیشنهادهای دیگر …