سایه‌ها تغییر می‌کنند

سایه‌ها تغییر می‌کنند

سایه می‌تواند تغییر کند.
وقتی نور نزدیک است سایه بزرگ می‌شود.
وقتی نور دور است سایه کوچک می‌شود.
سایه در زمان‌های مختلف اندازه‌های مختلفی دارد.
ظهرها وقتی خورشید در وسط آسمان است سایه‌ها کوتاه هستند.
در بعدازظهر وقتی خورشید در حال غروب کردن است سایه‌ها بلند هستند.
93135

پیشنهادهای دیگر …