ساخت نوع جدید “واکسن هپاتیت B” در ایران

ساخت نوع جدید واکسن هپاتیت9361 B در ایران

تاکنون از باکتری هپاتیت برای ساخت واکسن استفاده می‌شد.
اما در نوع جدید آن محققان از مخمر به جای باکتری استفاده می‌کنند.
تمام واکسن‌های هپاتیت مورد نیاز ایران در داخل این کشور تولید می‌شود.

9161

 

پیشنهادهای دیگر …