زیستگاه

زیستگاه

 

همه حیوانات و گیاهان به جایی برای زندگی کردن نیاز دارند.
به محل زندگی حیوانات و گیاهان زیستگاه می‌گویند.
یک زیستگاه هوا دارد.
یک زیستگاه آب دارد.
یک زیستگاه غذا دارد.
یک زیستگاه برای بعضی حیوانات و گیاهان پناهگاه دارد.
زیستگاه‌های مختلفی وجود دارد.
بعضی زیستگاه‌ها درون آب هستند.
بعضی زیستگاه‌ها روی خشکی هستند.
93142

پیشنهادهای دیگر …