زیستگاه بیابانی

زیستگاه بیابانی

بیابان در خشکی قرار دارد.
بیابان خیلی گرم است.
باران کمی در بیابان می‌بارد.
بیابان تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد.
زیستگاه شتر در بیابان است.
93147

پیشنهادهای دیگر …