زندگی در علفزار

زندگی در علفزار

علفزار وسیع و پهناور است.
علفزار پناهگاه خوبی برای بعضی حیوانات بزرگ ندارد.
بعضی حیوانات به پناهگاه نیاز ندارند.
بعضی حیوانات دشت در گروه‌های بزرگ زندگی می‌کنند.
این کار به آن‌ها کمک می‌کند از خطر در امان بمانند.
93150

پیشنهادهای دیگر …