زندگی در بیابان

زندگی در بیابان

حیوانات و گیاهان خود را با زیستگاهشان تطبیق داده‌اند.
حیواناتی که در بیابان زندگی می‌کنند به آب کمی نیاز دارند.
موجودات زنده بیابان به زندگی در مکان‌های خشک و شنزار عادت کرده‌اند.
بعضی از موش‌های صحرایی می‌توانند مدت‌های طولانی بدون آب و غذا زندگی کنند.
آن‌ها آب موردنیاز خود را از دانهٔ گیاهان به دست می‌آورند.
بعضی از گیاهان می‌توانند در شن رشد کنند.
93148

پیشنهادهای دیگر …