رشد جمعیت ایران در 30 سال آینده صفر می‌شود

رشد جمعیت ایران در 30 سال آینده صفر می‌شود9319

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: اگر این روند ادامه یابد، در سال 1425 یعنی 30 سال آینده، مرگ و تولد در ایران برابر و رشد جمعیت صفر خواهد شد و از آن سال به بعد با کاهش جمعیت روبرو هستیم.
اکنون جمعیت ايران حدود 77 میلیون و 300 هزار نفر است.

71 درصد جمعیت در شهرها و نزدیک به 29 درصد در روستاها زندگی می‌کنند.
51 درصد جمعیت ایرانیان را مردان و 49 درصد را نیز زنان تشکیل می‌دهند.

سن ازدواج در ایران برای مردان بطور متوسط 27 سال و برای زنان بطور متوسط 24 سال است.

سن امید به زندگی در مردان 71 سال و در زنان 74 سال است.

در تهران، البرز و شهرهای بزرگ از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود اما در بقیه شهرها برای هر 5.5 ازدواج یک طلاق صورت می گیرد.

9319