رستم

رستم

رستم بزرگ‌ترین پهلوان شاهنامه است.
همه او را با «هفت‌خوان» می‌شناسند.
علاوه بر گذشتن از هفت‌خوان، نجات کیکاووس از زندان دیو سپید، مبارزه با افراسیاب و اسفندیار، خون‌خواهی سیاوش، نجات بیژن و کشتن پسرش سهراب از مهم‌ترین اتفاق‌های زندگی رستم هستند.
او سرانجام با حیله برادرش شغاد به چاه افتاد و همراه اسب خود «رخش» کشته می‌شود.
9386

پیشنهادهای دیگر …