دولت‌شهرهای میان‌دورود

دولت‌شهرهای میان‌دورود

در هر یک از دولت‌شهرهای میان‌دورود یک معبد قرار داشت.
درون هر معبد مجسمه خدای پشتیبان آن شهر قرار داشت.
این شهرها را کاهنان اداره می‌کردند.
به رئیس کاهنان اِنسی می‌گفتند.
93186