داستان منطق الطیر

داستان منطق الطیر

منطق الطیر نام کتابی از عطار است.
منطق الطیر داستان گروهی از پرندگان است که برای یافتن پادشاه خود به سفر می روند.
نام پادشاه آنها سیمرغ است.
در هر مرحله گروهی از پرندگان به دلیلی دیگر نمی توانند به سفر ادامه دهند.
در پایان، بعد از گذشتن از هفت مرحله تنها “سی مرغ” باقی می ماند.
آنها هنگامی که در آینه نگاه می کنند سیمرغ را در وجود خودشان می بینند.
آنها متوجه می شوند در تمام این مدت حقیقت در وجود خودشان بوده است.
93158

پیشنهادهای دیگر …