خوان چهارم: زن جادوگر

خوان چهارم زن جادوگر

رستم در راه به یک چشمه می رسد.
در کنار چشمه گل‌های زیبایی روییده است.
مقداری غذا و نوشیدنی هم کنار چشمه است.
رستم غذاها را می خورد و با سازی که کنار سفره است شروع به ساز زدن و آواز خواندن می کند.
صدای او به گوش زن جادوگر می رسد.
دشمنان رستم از جادوگر خواسته بودند او را بکشد.
جادوگر به صورت زن زیبایی تبدیل می شود و به سراغ رستم می آید.
رستم از دیدن او خوشحال می شود و خدا را شکر می کند.
هنگامی که جادوگر نام خدا را می شنود طلسمش شکسته می شود و رستم جادوگر را می کشد.
9398

پیشنهادهای دیگر …