خوان پنجم: جنگ با اولاد مرزبان

خوان پنجم جنگ با اولاد مرزبان

رستم در مسیر خود به کنار یک رودخانه می‌رسد.
رخش مشغول چرا می‌شود.
نگهبان دشت عصبانی می‌شود و به رستم حمله می‌کند.
رستم او را زخمی می‌کند.
نگهبان به پهلوان آن منطقه که “اولاد” نام دارد شکایت می‌کند.
اولاد با سپاهش به جنگ رستم می‌آید.
رستم آن‌ها را شکست می‌دهد و اولاد را مجبور می‌کند برای یافتن دیو سفید با او همراه شود.
9399

پیشنهادهای دیگر …