خوان هفتم: جنگ با دیو سفید

خوان هفتم جنگ با دیو سفید

در خوان آخر، رستم و اولاد به هفت‌کوه می‌رسند.
هفت‌کوه محل زندگی دیو سفید است.
رستم به غار دیو سفید می‌رود.
دیو سفید با سنگ آسیاب و کلاه‌خود و زره آهنی به جنگ رستم می‌آید.
رستم او را می‌کشد و خون او را به چشمان کاووس و سپاه ایران می‌زند.
آن‌ها دوباره بینا می‌شوند و جشن می‌گیرند.
93101

پیشنهادهای دیگر …